ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ

 

Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи.

Права и задължения на студентите в преддипломния стаж:

  • Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния ред на базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО);
  • Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит;
  • Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.

Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, последните се водят студенти VI курс и получават стипендии по общия ред в съответствие с успеха, показан в предходната година. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на преддипломния стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина.

Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”

  • Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, ДОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика по 1 учебен час дневно;
  • Общият хорариум е 1 014 учебни часа, от които14 учебни часа лекции и 1 000 учебни часа практическо обучение;
  • Практическото обучение на студентите се извършва по двойки на една работна машина;
  • Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час седмично;
  • Аудиторната заетост на асистентите от катедрите е по 1 учебен час дневно за практическа работа (включително по 1 учебен час седмично семинар);
  • Не се допуска започване на стажа с невзети семестриални изпити;
  • Общата продължителност на преддипломния стаж е шест месеца – от 09.09.2019 г. до 06.03.2020 г.