Проф. д-р Андон Димитров Филчев, доктор, доктор на науките
Декан на ФДМ, МУ- София

 

Трудов стаж:

 • От 2010 г. Декан на ФДМ, МУ- София и продължава;
 • 2009-2017г.- ръководител на катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ – София;
 • 2008–2010 г. – Зам. ректор на МУ – София по международна интеграция и проектно финансиране;
 • 1997 г . – професор;
 • 1989 г. – доцент в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ – София;
 • 1984–85 г.; 1992–93 г.; 1996 г. – стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт”, Uni-Zahnklinik – Munster, Германия;
 • 1978 г. – асистент, след конкурс в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ–София;
 • 1975 г. - асистент след конкурс в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ–Пловдив;
 • 1972 г.- участъков стоматолог в с. Гега и с. Коларово по разпределение.

 

Образование и обучение:

 • Висше образование – през 1972 г., Стоматологичен факултет, МУ – София;
 • 1979 г. – специалност “Ортопедична стоматология”;
 • 2005 г. – специалност “Обща стоматология”.

Научна степен „Доктор“

 • 1986 г. – научна степен „Кандидат на медицинските науки”, сега „Доктор”=PhD;
 • Дисертация тема: Филчев, Андон Димитров. Анатомо-функционална характеристика на оклузалните зъбни контакти. СФ, С., 1986, 185 с.

Научна степен „Доктор на медицинските науки“

 • 1995 г. – научна степен „Доктор на медицинските науки”=DSc;
 • Дисертация на тема:Филчев, Андон Димитров. Оклузо-артикулационният проблем в зъбопротезирането. СФ, С., 1995, 243 с.

Академични звания и длъжности:

 • От 2010 г. - Декан на ФДМ, МУ- София;
 • 2009-2017 г. – ръководител на катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ – София;
 • 2008-2010 г. – Зам. ректор на МУ – София по международна интеграция и проектно финансиране;
 • 1997 г. – професор;
 • 1989 г. – доцент в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ – София;
 • 1978 г. – асистент, след конкурс в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ–София;
 • 1975 г. – асистент след конкурс в катедра „Ортопедична стоматология”, ФДМ, МУ–Пловдив.

Други административни и обществени позиции:

 • 2001–2005; 2006–2010 г.– Председател на БНСД;
 • 2008 г.– и продължава – Национален консултант по Протетична дентална медицина;
 • 2010 г.– и продължава – главен редактор на списание „Дентална медицина”  и „Проблеми на денталната медицина”.

Научна дейност и научни трудове:

 • Над 110 научни публикации;
 • Съавторство в 4 учебника и 1 ръководство;
 • 2 авторски учебника по клиника на ПДМ, на български и на английски език;
 • Научен ръководител на 5-ма докторанти успешно защитили дисертационен труд, от които 1 е чуждестранен докторант.

Отличия:

 • 2015 г. – носител на наградата „Панацея–златна” на МУ- София.